Blog

Tràmits després de la mort d’un familiar

Després de la mort d’un familiar, s’han de fer un seguit de gestions a nivell administratiu que cal conèixer i tenir presents abans i després de la defunció de la persona estimada, ja que hi ha un seguit de tràmits que facilitaran el procés administratiu si es preparen amb antelació.

Igualment, en el moment de la pèrdua, resulta difícil estar atents a tota la documentació que cal gestionar i on demanar suport per a fer-ho. Per aquest motiu, us deixem a continuació una guia dels documents i tràmits a tenir en compte:

  • Què cal tenir en compte abans de la defunció?

Preparar el testament:  El testament és un document legal on s’especifica la voluntat d’una persona sobre els seus béns i propietats una vegada aquesta hagi mort. És un tràmit senzill i econòmic i que únicament s’activarà en el moment de la defunció del signant. Tenir-lo fet, evita futurs problemes als hereus i agilitzarà els tràmits després de la defunció. Quan aquest document no existeix, és la llei qui decidirà la repartició del béns i, en el cas de no existir hereus (familiars fins a quart grau de parentesc), la llei designarà com a hereu a l’Estat o la Comunitat Autònoma.

Preparar Document de Voluntats Anticipades (DVA): El DVA és un document que recull la voluntat de la persona sobre com vol viure, però també com vol morir, què desitja que es faci amb el seu cos, si voldria ser donant, o com li agradaria que fos la seva vetlla. Aquest document no és obligatori, però ajuda als familiars a actuar amb major tranquil·litat, sabent que estan respectant els desitjos de la seva persona estimada.

Formalització de parella de fet o matrimoni: La formalització de la relació sentimental entre dues persones pot ajudar en molts tràmits administratius i assegura els beneficis que la llei preveu per a les parelles. L’acreditació de la unió és important en matèria de successió, sobretot quan no hi ha un testament, però també en altres supòsits, com per exemple, per poder optar a una pensió de viduïtat.

Valorar successió o donació en vida: Per a aquelles persones que prefereixen deixar-ho tot lligat per evitar que els seus hereus tinguin problemes, es poden valorar diferents opcions. Tant la herència com la donació, estan subjectes a impostos i, tot i que l’opció de l’herència és la menys costosa actualment a Catalunya, no sempre ha de ser la més convenient. A través d’aquest web, podeu consultar tota la informació sobre l’impost de successions i donacions: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/isd/

  • Quines gestions s’hauran de realitzar després de la defunció?

En el moment de la defunció del familiar, un metge comprovarà la certesa de la mort i emetrà un certificat mèdic de defunció, on s’especificaran les causes de la mort. És necessari aquest document per a poder inscriure la mort en el Registre Civil, obtenint-ne un certificat de defunció. Aquest registre s’ha de fer en les 24 hores següents a la defunció i comunica d’ofici la baixa del difunt al padró d’habitants. Serà necessari el certificat de defunció per a poder fer la resta de gestions.

Normalment és la funerària qui, en representació de la família, s’encarrega de fer aquest tràmits davant del Registre Civil, però també ho pot demanar qui tingui coneixement cert de la mort.

A través d’aquest web, podràs fer la sol·licitud del certificat de defunció que s’enviarà per correu ordinari o bé es podrà recollir presencialment sempre que s’hagi indicat en la sol·licitud: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-defuncion

Un cop feta la inscripció al Registre Civil, es donarà una llicència d’enterrament per a poder donar sepultura al cadàver. Cal tenir en compte en aquest punt que, en el cas de procedir a la incineració del cos, el metge facultatiu ho haurà de fer constar en el certificat mèdic de defunció. Per aquest motiu, és aconsellable haver parlat amb anterioritat amb el familiar per conèixer les seves preferències. D’aquesta manera, les familiars que vulguin respectar la voluntat del difunt, ho podran fer amb més tranquil·litat. Aquesta informació podrà quedar recollida en el Document de Voluntats Anticipades (DVA) o Testament Vital.

A través d’aquest enllaç, podràs conèixer més informació sobre el DVA: https://fundaciomiquelvalls.org/que-es-i-com-fer-un-document-de-voluntats-anticipades/

Per saber si el familiar ha atorgat testament, caldrà demanar un certificat d’últimes voluntats passats 15 dies hàbils des de la data de la defunció. Aquest certificat ens informarà de la notaria i la data de formalització del testament. L’últim testament revoca a tots els anteriors i, per tant, és el que té validesa.

En aquest web, teniu informació per a poder fer la sol·licitud del certificat d’últimes voluntats: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-actos-ultima

També es pot demanar al mateix Ministeri de Justícia, un certificat d’assegurances, que indicarà si la persona difunta tenia alguna assegurança vigent. En aquest cas, la persona que aparegui com a beneficiària en l’assegurança, podrà reclamar la quantitat que li correspongui.

En aquest web, teniu informació per a poder fer la sol·licitud del certificat d’assegurances: https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-contratos-seguro

En el cas que hi hagi un testament, caldrà demanar-ne una còpia a la notaria corresponent, presentant el certificat de defunció i el certificat d’últimes voluntats. Amb la còpia autoritzada del testament, es podran iniciar les reparticions de l’herència.

En el cas que la persona difunta no hagi atorgat cap tipus de testament, caldrà fer una acta de declaració d’hereus davant de notari en el cas de familiars de primer grau (pares, cònjuge o fills) o a través del jutjat per a altres hereus.

  • Què passa amb els diners del banc?

L’herència determinarà a qui pertany el diner del compte bancari de la persona difunta. Per aquest motiu, no es podrà accedir al saldo fins que no s’hagi repartit correctament. En el cas que el difunt fos l’únic titular en el compte bancari, són els hereus els què hauran de reclamar aquest capital. Per fer-ho, caldrà notificar la defunció al banc corresponent per evitar cobraments o pagaments no desitjats. Cal tenir en compte que la persona autoritzada no podrà realitzar operacions una vegada s’ha produït la defunció del titular.

Quan es notifica la defunció del titular, s’haurà de sol·licitar el certificat de posicions per a conèixer el saldo en aquest moment de la defunció i poder fer les reparticions de l’herència. Després d’aquesta notificació, es bloquejaran els comptes i únicament es seguiran pagant les despeses corrents que estiguin domiciliades (com les despeses de la comunitat o de subministraments).

Per poder disposar del saldo, caldrà aportar l’acceptació, partició i adjudicació de l’herència i el pagament de l’impost de successions.

En el cas de titularitat compartida, els altres titulars podran retirar els diners que els hi correspongui proporcionalment. Tot i això, ens trobem que alguns bancs bloquegen la totalitat del saldo del compte bancari.

  • Què fer si el difunt estava percebent una pensió o prestació econòmica?

Si la persona que ha mort estava percebent una pensió, com pot ser una jubilació, una Incapacitat Permanent o una pensió no contributiva, caldrà notificar la defunció a la Seguretat Social. Aquesta notificació es pot fer de forma telemàtica a través d’aquest enllaç: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Pensiones/INSS_2.35, o bé en qualsevol dels Centre d’Atenció i d’Informació de la Seguretat Social (CAISS), aportant el certificat de defunció. El termini per a poder fer la comunicació és de 30 dies hàbils.

En aquest cas, cal saber que la mensualitat de les pensions de la Seguretat Social s’abonen íntegres, és a dir, que es paga el mes complet independentment del dia de la defunció. En quant a les pagues dobles, es genera dret a la part proporcional corresponent des de l’última paga doble rebuda i aquesta s’abonarà junt amb l’última mensualitat de la pensió. Si l’ingrés no s’efectua d’aquesta manera, es pot sol·licitar l’abonament de la paga extra com a meritada i no percebuda.

Igual que les pensions de la Seguretat Social, qualsevol altra prestació que estigués percebent la persona difunta s’haurà d’aturar, notificant la defunció a l’administració corresponent, com podria ser la prestació per cuidador familiar generada a través del grau de dependència.

En el cas de les persones beneficiàries d’un Bo Social per al pagament dels subministraments, cal saber que l’aplicació d’aquest descompte és de dos anys des de la sol·licitud i, passat aquest temps, cal renovar-lo. Per aquest motiu, si la persona que ha mort era la que donava dret al bo social, mentre no hi hagi un canvi de titularitat en els rebuts, es podrà seguir gaudint del descompte del bo social fins a la data de caducitat. En canvi, si calgués un canvi de titularitat, s’anul·laria el descompte i, en el cas que la família segueixi reunint els requisits necessaris per a gaudir d’un bo social, caldrà fer una nova sol·licitud.

  • La mort del familiar pot donar dret als familiars a percebre una pensió?

Si, la mort d’un familiar pot generar dret a percebre una pensió, com podrien ser la pensió de viduïtat, d’orfandat, auxili per defunció, subsidi a favor de familiars o una prestació per fill a càrrec, entre d’altres.

Per saber si tens dret a qualsevol d’aquestes pensions, caldrà que et dirigeixis a les oficines de l’INSS o bé que ho consultis amb la teva Treballadora Social de referència.

Us recordem que, si sou una família afectada d’ELA que atenem des de la Fundació, podeu consultar a la vostra Treballadora Social de referència de l’entitat sobre qualsevol d’aquests tràmits si necessiteu suport en la comunicació o realització de qualsevol gestió.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment