Blog

Què és i com fer un Document de Voluntats Anticipades?

L’equip de treball social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Vall us ofereix la possibilitat a les persones afectades de fer el document de voluntats anticipades (DVA) sempre que tingueu informació prèvia facilitada pel vostres metges de referència.

Què és el DVA?

El document de voluntats anticipades (DVA) és un escrit dirigit al metge responsable, on el pacient (major d’edat i amb capacitat suficient per entendre el què està fent), dóna una sèrie d’instruccions o orientacions sobre el tractament mèdic que li pot ser aplicat, o que no accepta, en el cas que ell ja no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat.

Per què és important fer el DVA?

La realització del DVA pren molta força i importància en una malaltia com és l’ELA, en la que preveure l’evolució dels símptomes és molt complicat. El fet no saber com i quan serà aquesta evolució, fa que es creï una incertesa que pot angoixar molt, tant a la persona afectada com als familiars i amics. A nivell mèdic, els metges també tenen la necessitat de saber que aquest document està fet ja que poden donar-se situacions de crisis en les que, si no hi ha un DVA, els metges no poden actuar amb tanta rapidesa i la responsabilitat de prendre una decisió recau sobre la família i/o amics.

Contingut del DVA:

  • Orientacions generals que fan referència a valors personals a defensar en situacions clíniques, desigs i limitacions que, en principi, volen ser tinguts en compte en les decisions, però que no cal que es refereixin a situacions exactament previstes.
  • Orientacions i limitacions concretes que poden ser específiques per a situacions ja més clarament previstes. Faria referència a l’actuació que convé realitzar en el curs de malalties d’evolució coneguda, abans d’intervencions quirúrgiques, etc. Per tal que aquestes especificacions siguin el més realistes possibles, convé sol·licitar l’opinió del professional.
  • Nomenament d’un representant, és a dir, aquella persona que a partir d’aleshores serà, per a les decisions clíniques, l’interlocutor dels professionals per davant dels familiars o persones vinculades, el qual donarà o no el consentiment informat i ajudarà a interpretar l’adequació del DVA al cas concret en què s’ha de prendre la decisió.

Formalització:

Es pot realitzar  de dues maneres:

  • Davant de notari
  • Davant de tres testimonis majors d’edat, i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir una relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculades per relació patrimonial amb l’atorgant.

Presentació :

Caldrà presentar-lo al metge responsable del seu tractament o al centre en què és tractat a la instància que hi hagi a l’efecte. El centre i els seus professionals hauran d’acceptar-lo, d’incorporar-lo a la història clínica del pacient i fer que en aquesta consti en lloc visible que conté un DVA.

Serà important que el tinguin els representants, els familiars i portar un sempre a sobre, per si passa un accident.

A tenir en compte:

És important tenir en compte que el DVA es pot revocar o modificar,  i deixar sense efecte en qualsevol moment per la sola voluntat de l’atorgant. Aquesta revocació s’ha de fer de forma expressa i per escrit.

Per últim, informar que si el DVA no està fet, no hi haurà possibilitat d’aturar els tractaments de suport vital, com la reanimació, l’ús de respirador artificial o la nutrició i hidratació artificials, amb l’objectiu de mantenir-lo amb vida i d’ajudar-lo a morir en pau.

Us recordem que, si sou una família afectada d’ELA que atenem des de la Fundació, podeu consultar a la vostra Treballadora Social de referència sobre aquest document si encara no el teniu.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment