Blog

Som una família afectada per l’ELA i necessitem una persona cuidadora, què hem de fer?

Des del departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls volem compartir informació sobre les diferents opcions de suport al domicili de què podeu disposar, tant a nivell públic com a nivell privat, i les formes de poder-hi accedir.

Les persones afectades d’ELA poden necessitar en algun moment del procés de la malaltia, en més o menys mesura, un suport per a poder realitzar certes activitats de la vida diària. Molt sovint, aquest suport és facilitat per un familiar que acabarà assumint vàries tasques, no només en quan al suport en la cura de la persona afectada, sinó també per a aquelles tasques que la persona amb la malaltia deixarà d’assumir (anar a comprar, fer el dinar, netejar, tenir cura dels més petits, etc.). En algunes ocasions, si el familiar o cuidador/a no pot assumir aquesta càrrega, és molt usual recórrer a un suport extern.

A nivell públic, trobem les prestacions i serveis de la Llei de la Dependència. Aquest suport variarà en funció del grau reconegut i de la capacitat econòmica de la persona afectada:

 • Servei d’Ajuda al Domicili (SAD): Són hores d’atenció al domicili que es concedeixen a través d’una única empresa acreditada per la Generalitat, la qual varia en funció de l’ajuntament. Aquest servei pot consistir en una atenció de les necessitats de la llar, és a dir, neteja, fer el llit, fer el menjar i rentar la roba, entre d’altres; i la cura personal, és a dir, ajuda per realitzar accions com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres. Les tasques que realitzarà la persona cuidadora es pactaran amb la treballadora social de Serveis Socials i es recolliran al Programa Individual d’Atenció (PIA). Igualment, es recull en el PIA el copagament del preu/hora del servei en funció de la capacitat econòmica de la persona afectada. Segons el grau de la dependència correspon:
  • Grau I: entre 20 a 37 hores al mes
  • Grau II: entre 38 a 64 hores al mes
  • Grau III: entre 65 a 94 hores al mes
 • Prestació econòmica vinculada al SAD: És una prestació econòmica mensual que es concedeix quan la família contracta directament el servei d’ajuda a domicili a través de qualsevol de les empreses acreditades per la Generalitat (el vostre centre de Serveis Socials us pot facilitar un llistat de les empreses de la zona). Aquesta prestació varia en funció de la capacitat econòmica de la persona afectada i les hores de contractació del servei. L’objectiu és cobrir una part del cost d’aquest servei. Segons el grau de la dependència correspon:
  • Grau I: entre 100€ i 313,50€ al mes
  • Grau II: entre 150€ i 445,30€ al mes
  • Grau III: entre 200€ i 747,25€ al mes
 • Prestació per cuidador/a no professional: Quan la persona que dóna el suport al domicili és un familiar, es pot accedir a una prestació econòmica per cuidador/a no professional. En aquest cas, per tal d’assumir la condició de persona cuidadora no professional cal ser familiar de la persona afectada fins al tercer grau de parentiu, residir al mateix domicili i tenir capacitat per a poder assumir les cures d’aquest familiar. En funció de la capacitat econòmica de l’afectat/da correspon:
  • Grau I: entre 100 i 180€ al mes
  • Grau II: entre 150€ i 315,90€ al mes
  • Grau III: entre 200€ i 455,40€ al mes

Quan no hi ha un grau reconegut de la dependència, o bé quan sí que n’hi ha però el suport de què pot disposar la persona és insuficient i a més pel baix nivell d’ingressos econòmics no es pot costejar més hores d’atenció, hi ha la possibilitat de sol·licitar la valoració d’un SAD social a nivell municipal. És a dir, la majoria d’ajuntaments tenen una partida econòmica per poder assumir certes hores d’atenció al domicili. En aquest cas, la valoració econòmica per poder accedir al servei és de tota la unitat familiar i la necessitat de suport l’ha d’acreditar la treballadora social de Serveis Socials.

Quan la persona interessada no disposa de grau de la dependència o quan, per la situació econòmica, no correspon cap servei o prestació a nivell públic, es contempla l’ajuda a domicili a nivell privat. En aquest sentit, es pot optar per qualsevol empresa d’atenció al domicili, ja sigui les que estan acreditades per la Generalitat o les que no ho estan, les quals en algunes ocasions, poden oferir un preu/hora més reduït.

Finalment, cal tenir en compte que les persones cuidadores que presten el servei de forma privada sense estar vinculades a cap empresa, acaben adquirint l’experiència necessària per a donar un bon suport al domicili. Per contactar amb aquestes persones el més habitual és que a través del boca-orella arribin referències.

Un apunt important a l’hora de parlar sobre cuidadors/es és que, sovint les persones afectades d’ELA requereixen d’un suport bastant especialitzat i que en algunes ocasions, fins i tot a través de les empreses acreditades per la Generalitat, costa de poder trobar.

Si sou una família afectada d’ELA i teniu dubtes o preguntes sobre persones cuidadores no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per poder-vos ajudar de manera més personalitzada i segons cada situació.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment