Blog

Què és la prestació d’atenció social per a persones amb discapacitat o PUA?

La Prestació d’Atenció Social per a persones amb grau de discapacitat o PUA és una ajuda destinada a la compra de productes i/o actuacions que afavoreixin l’autonomia personal de les persones que presentin algun tipus de discapacitat, ja sigui de caràcter físic, com les persones afectades d’ELA, psíquic o sensorial. Tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida i fomentar la integració, tant social com en l’entorn.

En què consisteix?

Consisteix en la subvenció d’una part del cost de l’adquisició del producte o actuació sol·licitada. L’import de la subvenció, es calcularà en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat i de la seva situació personal i social.

Qui pot sol·licitar les ajudes PUA?

Els requisits que s’han de complir per sol·licitar els ajuts PUA són:

  • Estar empadronat i tenir residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser anteriors a la data de finalització de la presentació de la sol·licitud. Queden exemptes d’aquest requisit:
  • Les persones que tinguin reconeguda la condició de persona catalana retornada.
  • Dones víctimes de violència masclista que hagin d’abandonar la seva residència habitual per evitar situacions de maltractament.
  • Persones sense nacionalitat espanyola o que no pertanyin a cap estat de la Unió Europea.
  • Tenir atorgat un grau de Discapacitat del 33% o superior.
  • Majors de 65 anys: haurà d’acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va reconèixer previ a complir els 65.
  • Trobar-se en situació de necessitat.
  • Complir les condicions específiques de cada necessitat.

On puc trobar la sol·licitud?

El formulari per a la prestació es pot trobar a través d’internet, a l’apartat de tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Família .

He d’adjuntar documentació addicional?

Segons la situació de cada persona, així com del material que se sol·licita, caldrà adjuntar a la sol·licitud documentació addicional. Per a més informació, es pot adreçar a les Oficines de Benestar, a internet (http://tramits.gencat.cat) o bé, si formeu part de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls a la vostra treballadora social de referència.

Quan puc sol·licitar els ajuts PUA?

Els ajuts PUA no es poden presentar al llarg de l’any, sinó que és la Generalitat estableix en quin període s’obre la convocatòria.

Com faig lliurament de la sol·licitud?

Els ajuts PUA poden sol·licitar-se de dues maneres:

  • Presencialment: en qualsevol de les Oficines de Benestar.
  • Per correu postal: s’ha de fer el lliurament en un sobre obert, perquè el personal de correus pot datar i segellar la sol·licitud per a la seva certificació.

Recordeu que si teniu algun dubte sobre aquesta prestació o qualsevol altre ajuda i sou persones afectades d’ELA podeu contactar amb nosaltres i us ajudarem en tot el que sigui possible.

Post a comment