Blog

I si no pogués seguir treballant per l’ELA…Què faig?

Quan hi ha un diagnòstic d’ELA es produeixen certs canvis a la nostra vida que ens obliguen a adaptar-nos a una nova situació. Entre aquestes adaptacions, es troben les relacionades amb el món laboral.

Des de el departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, s’assessora en les diferents etapes del procés de tramitació de les diferents prestacions i es resolen els possibles dubtes que puguin sorgir.

Què és la Incapacitat Laboral?

Segons la legislació vigent regulada per l’article 136 del Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de Juny, que aprova el text refós de la llei general de la Seguretat Social, la Incapacitat Laboral es defineix com:“Situació del treballador que, després d’haver estat sotmès al tractament prescit i d’haver estat donat d’alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral”

On ens hem de dirigir per sol·licitar la Incapacitat Laboral?

L’organisme responsable de concedir la Incapacitat Laboral és l’Institut Català de la Seguretat Social (INNS) que té competència nacional. El tribunal que valora la Incapacitat Laboral a Catalunya és l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) que pertany al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quin tipus d’incapacitat hi ha?

  1. INCAPACITAT TEMPORAL (coneguda més per “baixa laboral”)3

Aquesta situació es dóna quan una persona està de baixa per malaltia, que pot ser puntual, per malaltia comú o accident no laboral. El metge està obligat a donar uns volants de confirmació al pacient, fins a la seva recuperació i posterior tornada a la feina. També es contempla, en aquest cas, la baixa per accident de feina o malaltia professional.

En el cas de la malaltia comú, el treballador se li exigeix que tingui 180 dies (6 mesos) cotitzats a la Seguretat Social en els cinc anys previs.

2. INCAPACITAT PERMANENT

Després d’una revisió de la malaltia que ha portat a la Incapacitat Temporal a aquesta persona durant 356 dies, i sempre se la Seguretat Social considera i valora que es continuï amb un tractament i en un principi sense possibilitats de millora, es pot passar a la situació de Incapacitat Permanent, en aquest cas es poden donar diferents possibilitats d’incapacitat.

Requisits:

Quan la incapacitat derivi de malaltia comú, en general, se li exigirà un període de cotització de 15 anys, dels quals 3 d’aquests s’han d’haver cotitzat en els últims 10 anys.

Tipus:

  • Incapacitat Permanent Parcial (IPPI)

Quan la malaltia que l’ha portat a continuar a aquesta situació d’incapacitat li ha produït una disminució d’un 33% del seu rendiment en les seves tasques professionals.

  • Incapacitat Permanent Total (IPT)

Aquesta situació indica que el treballador no pot realitzar les tasques que venia fent a la seva feina habitual, però això no li impedeix que pugui fer una altre classe de feina diferent a la que feia.

  • Incapacitat Permanent Absoluta (IPA)

Aquesta incapacitat inhabilita a la persona, que així ha estat valorada, per totes les professionals.

  • Gran Invalidesa (GI)

Quan es valora que la persona treballadora afectada necessita l’ajuda d’una tercera persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Aquesta ajuda incrementa en un 50% la quantia de la pensió.

Quan una persona és diagnosticada d’ELA, els requisits en relació als temps estipulats per sol·licitar els diferents tipus d’Incapacitat poden reduir-se degut a que les característiques en l’evolució d’aquesta malaltia tenen un  caràcter excepcional.

3. PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA (PNC) PER INVALIDESA

Les persones que no compleixin els requisits per accedir a l’Incapacitat Laboral, tenen la opció de tramitar la Pensió No Contributiva (PNC) que contempla les següents requisits:

  • Tenir valorat un 65% o més de discapacitat.
  • Manca d’ingressos suficients, que seran valorats en funció de la Unitat de Convivència.
  • Residir en territori espanyol un període de 10 anys, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Des de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, les treballadores socials proporcionen tota la informació i assessorament necessari i adaptat a cada cas durant tot el procés de la malaltia.

Departament de Treball Social de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Post a comment