El Banc de productes de suport (BPS), es va crear al detectar la gran necessitat que tenen les persones afectades d’ELA, a causa de les característiques de la malaltia, d’utilitzar productes de suport per millorar la seva qualitat de vida, la seva confortabilitat i la seguretat en la realització de les activitats de la vida diària.

No totes les famílies poden accedir als productes de suport, bé perquè no disposen de recursos econòmics suficients per assumir el seu cost, o bé perquè no poden accedir als ajuts existents de les administracions (PAO, PUA, etc.). El BPS de la Fundació pretén donar resposta a aquestes necessitats i contribuir a que totes les persones afectades d’ELA puguin disposar dels productes de suport necessaris, amb prèvia valoració de les terapeutes ocupacionals.

El Banc de Productes de Suport disposa de més de 2000 productes entre cadires de rodes elèctriques, llits elèctrics, cadires giratòries de banyera, elevadors WC, grues de transferències, butaques elèctriques elevadores, etc. Així com també materials de comunicació alternativa.

Com la resta de serveis que s’ofereixen des de la nostra entitat, el material del banc també és lliurat i recollit a domicili a tot Catalunya.

En la seva majoria, els productes de suport del banc provenen de donacions de material de particulars però alguns més específics o d’elevat cost, són adquirits gràcies a subvencions i ajuts rebuts.